Voorsein

Omschrij­ving: Een lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein en niet 'STOP' kan tonen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Voorsein'

 

Hoofdsein

Om­schrij­ving:  Een lichtsein dat 'STOP' kan tonen.
Links: sein, lichtsein, voorsein, Seinreglement (SR)


 

Lichtsein

Om­schrij­ving:  Een vast sein waarvan de beelden door lichten worden getoond.
Links: sein, Seinreglement (SR)


 

Herhalingssein

Om­schrij­ving:  Sein dat een seinbeeld herhaalt. Het herhalingssein gaat vooraf aan een hoofdsein. Dit wordt meest toegepast op locatieswaar de zichtlengte tekort is om het lichtsein tijdig te kunnen zien. Denk aan een boog, een kunstwerk over het spoor of een perronkap.

De mogelijke seinbeelden zijn:
Diagonaal
(lijn van linksonder naar rechtsboven)
Het eerstvolgende lichtsein toont een beter seinbeeld dan 'geel knipper'.
(Het eerstvolgende lichtsein laat voorbij rijden toe)
Horizontaal Het eerstvolgende lichtsein toont 'rood' (stoppen) of 'geel knipper' (rijden op zicht).
Links: sein, voorsein, hoofdsein


 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)


 

Seinreglement (SR)

Om­schrij­ving:  Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelich­ting:  De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
Links: sein, voorsein, hoofdsein, herhalingssein, vast sein, L/H-sein, X/G-sein