Hoofdsein

Omschrijving: Een lichtsein dat 'STOP' kan tonen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hoofdsein'

 

Sein

Omschrijving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)


 

Lichtsein

Omschrijving:  Een vast sein waarvan de beelden door lichten worden getoond.
Links: sein, Seinreglement (SR)


 

Voorsein

Omschrijving:  Een lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein en niet 'STOP' kan tonen.
Links: hoofdsein, lichtsein, herhalingssein, sein, Seinreglement (SR)


 

Seinreglement (SR)

Omschrijving:  Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelichting:  De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
Links: sein, voorsein, hoofdsein, herhalingssein, vast sein, L/H-sein, X/G-sein