V-polder

Omschrij­ving: Een baanconcept waarbij men damwanden in een V-vorm in de grond trilt, bekeken vanuit de dwarsdoorsnede. De tussenliggende grond wordt gedeeltelijk ontgraven en als een polder voorzien van een eigen waterpeil dat lager gelegen is dan dat van het naastgelegen maaiveld.
 

Relevante begrippen behorend bij 'V-polder'

 

Polder

Om­schrij­ving:  Een polder is een gebied waarvan de waterstand kunstmatig en onafhankelijk geregeld kan worden ten opzichte van de omgeving.

Er zijn verschillende polders.
  • Droogmakerij, hetgeen wat door de meeste mensen polder wordt genoemd. Een droogmakerij is een landwinning door een plas water, meer, ven enz. leeg te malen.
  • Indijking, dit is een landwinning door een aangeslipt gebied in te dijken. Waterpijl beheersing bestaat bij indijkingen uit het ontwateren bij laag water.
  • Ontginning, dit is een landwinning waarbij vochtige gronden door ontwatering toegankelijk worden gemaakt. Deze moerassige gronden liggen vaak wat hoger dan de omgeving en moesten ontwaterd worden. Er zijn vele technieken toegepast. Denk aan het maken van sloten, kanalen, maar ook het bovenstrooms afdijken of omleggen van riviertjes.
Om spoorlijnen of wegen verdiept te kunnen aanleggen zijn er diverse mogelijkheden. Denk aan een ingraving (ondiep), een tunnelbak (betonnen wanden) of het relatief nieuwe idee om een 'v-polder' te maken.
Links: droogmakerij, indijking, ontginning, v-polder


 

Maaiveld

Om­schrij­ving:  Aanduiding voor de bovenkant van de grond. De hoogte wordt doorgaans in meters t.o.v. het NAP aangegeven.
Toelich­ting:  Maaiveld, NAP en Bovenkant spoor zijn belangrijke hoogtevlakken ten opzichte waarvan dingen aangegeven kunnen worden
Links: Bovenkant spoor (BS)