Indijking

Omschrij­ving: Landwinning door een aangeslipt gebied in te dijken. Dit gebied wordt een polder genoemd vanwege de kunstmatige waterpeilbeheersing. Men begint met indijken als er zoveel grond aangeslipt was door zee of rivier, dat de grond alleen nog hoogwater onder water kwam te staan. Door een laag dijkje te plaatsen kon een stukje land van de zee of een rivier gewonnen worden te behoeve van landbouw.

In de kustgebieden waren grote stukken land op deze manier te winnen. Veel toegepast langs de kusten van Noord-Groningen, Noord Friesland en Zeeland. De laatste eeuwen zijn deze simpele buitendijkjes bij de zee vervangen door zeedijken. De mensen vestigden zich in deze gebieden op gemaakte terpen (lokale verhoging).

Bij de rivieren vestigde men zich van oudsher op de rivierduinen. De oudst terug gevonden nederzettingen in Nederland bevonden zich op rivierduinen.
Het beheerseen van waterpijl van indijkingen bestaat uit het ontwateren bij laag water. En deze vorm van kleinschalige inpoldering komt in Nederland niet meer voor.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Indijking'

 

Polder

Om­schrij­ving:  Een polder is een gebied waarvan de waterstand kunstmatig en onafhankelijk geregeld kan worden ten opzichte van de omgeving.

Er zijn verschillende polders.
  • Droogmakerij, hetgeen wat door de meeste mensen polder wordt genoemd. Een droogmakerij is een landwinning door een plas water, meer, ven enz. leeg te malen.
  • Indijking, dit is een landwinning door een aangeslipt gebied in te dijken. Waterpijl beheersing bestaat bij indijkingen uit het ontwateren bij laag water.
  • Ontginning, dit is een landwinning waarbij vochtige gronden door ontwatering toegankelijk worden gemaakt. Deze moerassige gronden liggen vaak wat hoger dan de omgeving en moesten ontwaterd worden. Er zijn vele technieken toegepast. Denk aan het maken van sloten, kanalen, maar ook het bovenstrooms afdijken of omleggen van riviertjes.
Om spoorlijnen of wegen verdiept te kunnen aanleggen zijn er diverse mogelijkheden. Denk aan een ingraving (ondiep), een tunnelbak (betonnen wanden) of het relatief nieuwe idee om een 'v-polder' te maken.
Links: droogmakerij, indijking, ontginning, v-polder