Ontginning

Omschrij­ving: Ontginning, dit is een landwinning waarbij vochtige gronden door ontwatering toegankelijk worden gemaakt. Door de kunstmatige matige beheersing van de waterstand vallen ontginningen onder de noemer polders. Deze moerassige gronden moesten ontwaterd worden om geschikt te maken voor landbouw. Er zijn vele technieken toegepast. Denk aan het maken van sloten, kanalen, maar ook het bovenstrooms afdijken of omleggen van riviertjes. Bij het ontginnen van veengrond ging het in de eerste instantie om ontwateren, maar door het inklinken van het drooggemaakte veen, ontstond vanzelf de behoefte om actief te ontwateren (wegpompen). Daarmee ontstonden polders.
Grote delen van Nederland zijn op deze manier toegangkelijk gemaakt. Denk aan aan veengebieden in het westen en noorden van het land, of aan de Gelderse vallei.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Ontginning'

 

Polder

Om­schrij­ving:  Een polder is een gebied waarvan de waterstand kunstmatig en onafhankelijk geregeld kan worden ten opzichte van de omgeving.

Er zijn verschillende polders.
  • Droogmakerij, hetgeen wat door de meeste mensen polder wordt genoemd. Een droogmakerij is een landwinning door een plas water, meer, ven enz. leeg te malen.
  • Indijking, dit is een landwinning door een aangeslipt gebied in te dijken. Waterpijl beheersing bestaat bij indijkingen uit het ontwateren bij laag water.
  • Ontginning, dit is een landwinning waarbij vochtige gronden door ontwatering toegankelijk worden gemaakt. Deze moerassige gronden liggen vaak wat hoger dan de omgeving en moesten ontwaterd worden. Er zijn vele technieken toegepast. Denk aan het maken van sloten, kanalen, maar ook het bovenstrooms afdijken of omleggen van riviertjes.
Om spoorlijnen of wegen verdiept te kunnen aanleggen zijn er diverse mogelijkheden. Denk aan een ingraving (ondiep), een tunnelbak (betonnen wanden) of het relatief nieuwe idee om een 'v-polder' te maken.
Links: droogmakerij, indijking, ontginning, v-polder