Rekeningrijden, een slecht plan

Afgelopen jaar een terug kerend thema: rekeningrijden
Uit vele jaren van ondrerzoek blijkt dat het autoverkeer minimaal gevoelig is voor prijsprikkels. Het maakt niet uit wat het kost, met gaat toch rijden.
Nu is het autobezit duur, straks goedkoop.
Nu is het rijden (relatief) goedkoop, straks duur.

Dat betekent dat veel meer mensen een auto willen die dat nu nog niet konden betalen. Grote problemen in de stad met parkeren.

En dan de grootste teleurstelling. Ondanks alle kosten verhogingen vanaf begin auto verbruik is de gemiddelde afgelegde afstand per auto/jaar over meer dan 40 jaar vrij constant rond de 15.000 km. Immers omdat men ongevoelig is voor de prijs. Bijvoorbeeld het effect van het kwartje van Kok was maar 2 maanden, voordat de in Nederland gereden afstand per auto terug was op de stijgende lijn van daarvoor (dus maar een tijdelijke remming, om vervolgens op het hetzelfde groeipad verder te gaan). Meer auto's kan alleen maar meer autokilometer betekenen en dus meer vervuiling. En ook elke auto afzonderlijk is een enorme uitgave aan CO2 om deze te maken. Dus rekeningrijden is een flinke stap achteruit.

En dan nog niets gezegd over de hoeveel het geld kost om alle systemen werkend te krijgen en te houden, plus rechtzaken enz. En dergelijke investering in mensen en middelen van miljarden, zal dit land een minimaal duurzaamheidsvoordeel geven, maar wel een enorme collectieve lasten verzwaring waardoor het land verzwakt in haar concurrentiepositie.

Conclusie van OVnet:

Rekeningrijden:
 • veruild hoge vaste lasten/relatief lage verbruikslasten in
  voor lagere vastlasten met hogere variabele lasten
 • Gevolg het auto bezit wordt goedkoper en aantrekkelijker voor de lage betaalden
 • De prijselasticiteit voor variable kosten is erg laag. Degene die moet reizen, zal reizen. Daar komen nu bij de nieuwe auto eigenaren die eerder nog geen auto konden verooloven
 • De gemiddeld afgelegde weg per auto per jaar is opvallend constant, ca 15.000 km/jaar.

Dus meer auto's betekent:
 • meer autokilometers, dus meer uitstoot van vervuilende stoffen
 • meer parkeerproblemen in de stad
 • oude auto's langer in Nederland blijven met relatieve slechte uitstoot
 • Ook voor de productie van elke auto worden veel stoffen zoals CO2 uitgestoten. En dat bij rekeningrijden alleen maar kunnen toenemen.

Rekening rijden zal:

 • niet helpen als bijdrage in de CO2 reductie,
 • niet helpen in de file reductie, alleen als naar tijd en plaats gedifferentieerd kan worden belast
 • niet helpen in een meer leefbare stad.
Maar wel helpen dat meer mensen over een auto kunnen beschikken. De vraag is of dat vanuit leefbaarhheid en milieuoogpunt gewenst is.

Ter info een boeiend artikel in de Volkskrant over de politieke afweging van rekeningrijden (alleen voor abonnees)